Budmerice Spring Fling (April 13, 2019)

From: April 13, 2019

To: April 14, 2019

Location: Budmerice

Capacity: 90

Reserved for Slovak players: 15

Director

  • Name: Michal Kúdela
  • Phone: +421911571000
  • Email: budmericespringfling@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

   

GENERAL INFO

Registrácia prebieha cez Google formulár (od 10.2.2019). Pre ešte bližšie informácie o turnaji prosím naštívte oficiálnu stránku Budmerice Spring Fling.

  Registration is run by Google form (from 10.2.2019), for more complex info about tournamet please visit official web site of Budmerice Spring Fling.
     

KDE

     

WHERE

V parku okolo Budmerického kaštieľa.

 

In the park surrounding the Manor House Budmerice.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), ŽENY (FPO), MASTERS (MP40), JUNIORI (MJ18), JUNIORKY (FJ18)

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MASTERS (MP40), JUNIORS (MJ18), FEMALE JUNIORS (FJ18)

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C   PDGA C
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 18 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku, takmer rovný terén, technické jamky s často dobre krytými košmi. V sobotu sa hrajú dve kolá po 18 jamiek, jedno pred obedom a druhé poobede. V nedeľu doobeda sa hrá jedno 18 jamkové kolo. Poobede najlepších 48 hráčov (5 flightov MPO, 2 flighty FPO, 3 flighty MP40, 1 flight MJ18, 1 flight FJ18) hrá 12-jamkové finále (jamky 1-5, 12-18). Vo finále su 4-členné flighty.

 

The course has 18 holes and is set in a beautiful manor park. The terrain is almost flat with techincal holes, often with well guarded baskets. On Saturday morning all pleyers play a round of 18 holes. In the afternoon the second round of the same 18 holes is played. On Sunday morning, once again, 18-hole third round is played, followed by a lunch break and the 12-hole finals (1-5, 12-18) played by 48 players (5 flights MPO, 2 flights FPO, 3 flights M40, 1 flight MJ18, 1 flight FJ18). There are 4-player flights in the finals.


V prípade rovnosti skóre na prvých miestach v ktorejkoľvek kategórii rozhoduje rozhod v poradí na jamkách 1, 2, 18. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo 17.

 

In the case of a draw on top 3 places in any of divisions after the final round, sudden death on holes 1, 2 and 18 will be played, followed by CTP on 17 if necessary.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapa ihriska

 

Course map

     

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Piatok 12. apríla 2019

 

Friday, April 12, 2019

15:00 - 19:00 Ihrisko pripravené na tréning

19:00 - 20:30 Registrácia v penzióne Lindava

 

15:00 - 19:00 The course fully ready for practise 

19:00 - 20:30 Registration in pension Lindava

Sobota 13.apríla 2019

 

Saturday April 13, 2019

08:00 Registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 On-site registration

08:45 Stretnutie hráčov

 

08:45 Player’s meeting

09:15 Prvé kolo (18 jamiek)

 

09:15 First round (18 holes)

12:15 Prestávka na obed (LINDAVA)

 

12:15 Lunch (LINDAVA)

13:45 Stretnutie hráčov

 

13:45 Player’s meeting

14:00 Druhé kolo (18 jamiek)

 

14:00 Second round (18 holes)

17:00 Extra discgolfová súťaž - ACE RUN

  17:00 Weird discgolf competition - ACE RUN

18:30 Večera (LINDAVA)

 

18:30 Dinner (LINDAVA)

20:00 Puttovacia súťaž a ďalší program (LINDAVA)

 

20:00 Putting contest and other program (LINDAVA)

     

Nedeľa 14.apríla 2019

 

Sunday April 14, 2019

08:30 Stretnutie hráčov

 

08:30 Player’s meeting

08:45 Tretie kolo (18 jamiek)

 

08:45 Third round (18 holes)

11:45 Obed (KVAK)

 

11:45 Lunch (KVAK)

13:15 Finále (12 jamiek)

 

13:15 Finals (12 holes)

15:30 Vyhodnotenie

 

 15:30 Awards ceremony

     

EXTRA SÚŤAŽE

 

EXTRA COMPETITIONS

 - ACE pool, ACE run, CTP-čka, puttovacia súťaž, ...    - ACE pool, ACE run, CTPs, Putting competition, ...
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia bude prebiehať od 10. februára 2019 18:00, prostredníctvom Google formulára. Budú ju tvoriť 3 fázy, pričom prvé dve fázy budú limitované minimálnym PDGA ratingom (kategórie MPO, FPO a MP40) a počtom hráčov (kategórie MJ18=3 miesta a FJ18=3miesta) - 6 hráčov na fázu. Tretia fáza bude otvorená pre všetkých hráčov.

Registračné fázy:

Fáza 1: 10.02. 18:00 - 17.02. 17:59

Fáza 2: 17.02. 18:00 - 24.02. 17:59

Fáza 3: 24.02. 18:00 - 03.04. 23:59

Pre účastníkov zo Slovenska je rezervovaných 15 miest v tretej fáze registrácie, ktoré budú držané do 3.3.2019 18:00.

Registrácia bude uzatvorená 3.4.2019 o 23:59.

Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeleným uvoľnenej voľnej karty, bude upovedomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 14 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.

Registrácie zrušené pred 14.3. budú plne refundované. Registrácie zrušené po 9.4. 09:00 CET  nebudú refundované vôbec. Registrácie zrušené medzi týmito termínami budú refundované v 50%-nej výške.

 

Registration will start on February 10, 2019 at 18:00 through Google form. The registration itself will have 3 separate phases. First and second phase will be limited be minimal PDGA rating (categories MPO, FPO a MP40) and maximal number of registered players (categories MJ18=3 spots a FJ18=3 spots) - 6 players per phase. The third phase will be fully open for all players.

Registration Phases:

Phase 1: 10.02. 18:00 - 17.02. 17:59

Phase 2: 17.02. 18:00 - 24.02. 17:59

Phase 3: 24.02. 18:00 - 03.04. 23:59

15 spots are reserved for players from Slovakia during the third phase of registration. These spots will be held until 3.3.2019 18:00.

Registration will be closed on 3.4.2019 at 23:59.

Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 14 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players.

Registrations cancelled before 14.3. will be fully refunded. Registrations cancelled after 9.4. 09:00 CET won't be refunded. Registrations cancelled between these dates will be 50% refunded.

     

V poznámke v registračnom Google formulári prosím uveďte

  1. mená osôb, s ktorými chcete byť ubytovaní
  2. čokoľvek iné čo považujete za relevantné
 

In the note in the Google registration form please indicate

  1. names of the preferred roommates
  2. anything else you consider relevant
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

25 € včasný turnajový poplatok na hráča (prijatý do 14 dní od registrácie)

 

25 € early bird player fee (recieved in 14 days from registration)

13 € včasný turnajový poplatok pre juniorov (prijatý do 14 dní od registrácie)

 

13 € early bird junior player fee (recieved in 14 days from registration)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

28 € (15 € juniori) neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

28 € (15 € juniors) late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Registračný poplatok pokrýva štartovné, hráčsky balíček, vedľajšie súťaže (okrem ACE pool) a samozrejme výdavky spojené s organizáciou. Ubytovanie, jedlo a ACE pool sa platia extra.

 

Registration fee includes starting fee, players package, side competitions (except for ACE pool) and obviously organization costs. Accommodation, food and possibly ACE pool are charged extra.

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s poplatkom za jedlo (oba obedy, večera v sobotu) a prípadný ace pool. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BUD19" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

Raňajky sú platené osobitne, na mieste, spoločne s ubytovaním.

 

The player fee (plus the food fee for both lunches, saturday dinner and possibly ace pool) should be paid by a bank  transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "BUD19" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Breakfast is paid separetely, at the place, together with accomodation.

     

JEDLO

 

FOOD

Piatok večera

TIP

V Budmericiach je dostupná reštaurácia KVAK, každý hráč si zabezpečuje večeru sám.

 

Friday dinner

PRO TIP:

There is a restaurant - KVAK in Budmerice, players wanting dinner have to manage that on their own.

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v penzióne LINDAVA stoja 4€/deň. Objednajte si ich pri príchode do penziónu, platí sa na mieste spolu s ubytovaním.

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast in pension LINDAVA costs 4 €/day. Ordering is at check-in in Lindava. Please pay your breakfast together with your acccommodation.

Sobota obed

V LINDAVE, mäsitá a vegetaránska možnost, vyberte si z možností pri registrácii.

Pre bližšie informácie ohľadom jedla navštívte náš oficiálny web.

Cenu za oba obedy a večeru v sobotu je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj.

 

Saturday lunch

In pension LINDAVA. There is a meat and vegetarian option, choose your option in registration registration.

For more information about food, please visit our official web site.

Please pay for both lunches and saturday dinner together with the registration fee.

Sobota večera

V penzióne LINDAVA. Objednajte si v registračnom formulári.

Pre bližšie informácie ohľadom jedla navštívte náš oficiálny web.

Cenu za oba obedy a večeru v sobotu je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj.

 

Saturday Dinner

In pension LINDAVA. Make your choice in the registration form, please.

For more information about food please visit our official web site.

Please pay for both lunches and saturday dinner together with the registration fee.

Nedeľa obed

V KVAKu. Objednajte si v registračnom formulári. V cene nedelnajšieho jedla je zahrnutá 0,5L Kofola.

Pre bližšie informácie ohľadom jedla navštívte náš oficiálny web.

Cenu za oba obedy a večeru v sobotu je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj.

 

Lunch Sunday

In restaurant KVAK, according to the registration form. The payment for sunday lunch includes also 0,5L Kofola.

For more information about food please visit our official web site.

Please pay for both lunches and saturday dinner together with the registration fee.

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Penzión Lindava (bývalý UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451. Mapa, v žltom kruhu na mape na tejto stránke.

Ubytovať sa možno od piatku do nedele alebo len od soboty do nedele v dvoj a trojposteľových izbách. Vybavili sme výbornú cenu 15€/osoba/noc pre 2-posteľové izby a 10€/osoba/noc pre 3-posteľové izby.

Kapacita je 50 miest, v prípade zaplnenia je možnosť vybaviť ďalšie izby (WC/sprchy spoločné na chodbe) za 8€/osoba/noc.

 

Pension Lindava (former UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451. Map, see also yellow circle on the map on this page.

Accommodation is available in multiple variants: from Friday to Sunday, or from Saturday to Sunday in double or triple rooms. Prices are 15€/person/night four double rooms and 10€/person/night for triple rooms.

In case the 50-person capacity of Lindava will be filled, there is a possibility to book other rooms (WC/showers outside of the room itself) for 8€/person/night.

Veľkosť izieb negarantujeme, ale pokúsime sa všetkým hráčom zabezpečiť požadovanú veľkosť izby. Ak máte záujem byť s niekým konkrétnym na izbe, uveďte to v poznámke pri registrácii. 

 

We do not guarantee the room size although we will try to accommodate all players' preferences. If you have a preferred roommate, please indicate it in the note during registration. 

Ubytovanie aj raňajky sa platia až na mieste priamo poskytovateľovi ubytovania.  Zaplatiť treba do soboty večera.   Accommodation and breakfast will be charged directly by the accommodation provider at the hotel. You should pay by Saturday night.
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK89 0900 0000 0004 1179 0270   IBAN: SK89 0900 0000 0004 1179 0270
BIC/SWIFT: GIBASKBX   BIC/SWIFT: GIBASKBX
Meno: Soňa Švecová   Account Holder: Soňa Švecová
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa A.S., Asset Management Arm   Name of the Bank: Slovenská Sporiteľňa A.S., Asset Management Arm
Adresa banky: pobočka Detvianska 6827/25, 831 06 Rača, Slovensko   Bank Address: pobočka Detvianska 6827/25, 831 06 Rača, Slovensko
Note: Uveďte text "BUD19" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "BUD19" and your name/names in the note for the recipient 

Platbou prevodom platíte turnajové poplatky, esový fond, sobotňajší a nedeľný obed. 

 

The online transfer should cover the cost of your tournament fee, ace poo and lunches on  Saturday and Sunday. 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Michal Kúdela (+421 911 571 000)

 

Tournament director: Michal Kúdela (+421 911 571 000)

Súťažná komisia: Soňa Švecová, Karol Hrubják

 

Competion Commission: Soňa Švecová, Karol Hrubják