BTS Urban Mayday - Team Event (May 04, 2019)

From: May 04, 2019

To: May 05, 2019

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 36

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 6

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

Z dôvodu organizácie turnaja 2019 Vienna Open in Bratislava na ihrisku s layoutom XXL tento rok, sa na BTS Urban Mayday bude súťažiť na menšom ihrisku. K dispozícii budú dve 9-jamkové layouty, v každom kole sa bude hrať jeden z nich.    Due to an organization of the tournament 2019 Vienna Open in Bratislava on the course XXL layout the team event BTS Urban Mayday will be held on a smaller course. Two different 9 hole layouts will be played, one in each round. 
Zmenil sa aj program turnaja.
V piatok nebude žiaden program, od 15:00 budú označené výhodiská a tiež polohy prenosných košov (prenosné koše však v piatok nebudú umiestnené). 
V sobotu prebehne celá súťaž 4-členných tímov. Presný rozpis bude známy až po uzavretí registrácie, keďže veľmo závisí na počte prihlásených tímov. Predpokladáme, že sa budú hrať tri 9-jamkové kolá pred obedom a tri 9-jamkové kolá poobede. Všetky kolá sa hrajú systémom matchplay. Presný formát je vysvetlený na turnajovej webstránke. 
V nedeľu sa bude hrať súťaž dvojčlenných tímov, takisto formátom match play a predpokladáme, že sa bude hrať 5 alebo 6 kôl. V každom kole bude každý tím hrať na niektorých jamkách singles a na niektorých doubles. 
The tournament program was modified accordingy. 
On Friday there will be no official program, all teepads and basket locations will be marked by 15:00 (the portable baskets will not be placed on Friday). 
On Saturday, the team competition of 4-players teams will be held. The detailed game schedule will be only known once the registration will be closed, as it strongly depends on the number ot teams. We expected that three 9-hole rounds will be played in the morning and three in the afternoon. All rounds will be played in matchplay format that is explained on the tournament website. 
On Sunday a team competition of 2-player teams will be held, also in match play format and we expect that 5 or 6 rounds will be played. In each round each team will play both doubles and both singles (on different holes).
Znížili sa aj registračné poplatky.  The registration fees also decreased due to the changes.

 

 

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA (v anglickom jazyku)

TOURNAMENT WEBSITE

Informácie o turnaji vrátane registrácie nájdete na externej turnajovej stránke: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

All info about the tournament including registration are on the external tournament website: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GENERAL INFO

Piaty ročník BTS Urban Mayday, ktorý prináša discgolf priamo do Bratislavy sa uskutoční cez druhý májový víkend. Tento rok bude mať turnaj netradičný tímový formát.  

 

The fifth edition of the tournament BTS Urban Mayday brings discgolf directly to the city of Bratislava over the Mayday weekend. This year the tournament will have a nontraditional team competition format. 

 

Všetky pravidlá nájdete na externej turnajovej stránke.  All rules can be found at the external tournament site. 

KDE

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

   

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

dva 9-jamkové špeciálne layouty okolo FMFI UK

two special 9-holes layouts around the faculty

 Mapa ihriska: http://tiny.cc/2019MaydayMap

 Course Map: http://tiny.cc/2019MaydayMap
   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

Sobota 4. mája 2019

Saturday, May 4, 2019

08:30  Hráčske stretnutie (jamka č. 1)

08:30 Players meeting @ Hole #1 

09:10 Súťaž 4-členných tímov
Štart prvého, druhého a tretieho kola (9 jamiek prvého zápasu okamžite nasledovaných 9 jamkami druhého zápasu a 9 jamkami tretieho zápasu)

08:30 4-member team competition
Start of Rounds 1-3 (9 holes first match followed immediately by 9 holes 2nd match and 9 holes 3rd match) 

12:40 Obed @ Drag 

12:40 Lunch @ Drag Restaurant

14:00 Začiatok poobedňajších kôl, presný rozpis namieste

14:00 Start of the afternoon rounds

17:30 Odhadovaný čas vyhodnotenia 

17:30 Estimate time of Award Ceremony

20:00 Bratislavský majáles, ak bude dobré počasie a záujem súťaže v Sade Janka Kráľa 

20:00 visit of Bratislava City Festival 

   

Nedeľa 5. mája 2019

Sunday, May 5, 2019

08:30  Hráčske stretnutie (jamka č. 1)

08:30 Players Meeting (jamka č.1)

09:10 Súťaž dvojčlenných tímov 
Štart prvého až tretieho kola

09:10 Two-players team competition
Start of the Rounds I-III 

12:40 Obed @ Drag

12:40 Lunch @ Drag Restuarant 

14:00 Začiatok poobedňajších kôl, presný rozpis na mieste

14:00 Start of the afternoon rounds

17:30 Odhadovaný čas vyhodnotenie turnaja 

17:30 Estimate time of Awards ceremony

   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Registrácia emailom na adresu rk.frisbee@gmail.com.

Registration by email at rk.frisbee@gmail.com

   

POPLATKY

FEES

6 Euro na hráča za každý deň turnaja
Zľava pre člena SAF 1 Euro/deň. 
6 Euro per day per player
1 Euro discount per day for members of Slovak Association of Frisbee
   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Roman Miezga, Richard Kollár

Sport Commission: Katka Boďová, Roman Miezga, Richard Kollar