Smolenice Open (June 07, 2019)

From: June 07, 2019

To: June 09, 2019

Location: Smolenice

Capacity: 90

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: 0904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, TriPointTour

Registration:

  • Closed

About:

 

WEBSTRÁNKA

 

WEBSITE

Externá turnajová stránka: rkfrisbee.wixsite.com/smoleniceopen

 

External tournament website: rkfrisbee.wixsite.com/smoleniceopen

KDE

 

LOCATION

V parku Smolenického zámku a priľahlých lúkach a lesoch. Jedná sa o krásne a náročné discgolfové ihrisko, ktoré preverí všetky stránky vašej hry.  Nachádzajú sa tu dlhé otvorené fairwaye ako aj tesné jamky v lese, členitý terén aj trestajúce húštiny mimo fairwaya.

 

The tournament is set in the Smolenice Castle Park and nearby meadows and forest. This is a beautiful but challenging course that will test all aspects of your play. There are long open fairways as well as narrow technical holes in the forest, elevation changes as well as punishing bushes.

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO),

MJ18 (junior narodení 2001 a neskôr), FJ18 (juniorky narodené 2001 a neskôr)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MJ18, FJ18

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

 

Turnaj bude súčasťou TriPointTour.

  turnaj bude súčasťou TriPointTour. 

PDGA C

  PDGA C
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále

 

3 x 18 holes + 6 holes final round

   

 

18 jamiek v parkovom prostredí (dĺžka 2264 m) mierne prevýšenie, zmiešaný les a lúky. 9 jamiek par 3, 7 jamiek par 4, 2 jamky par 5, spolu par 65.

 

18 holes in the park  (total length 2264 m), moderate elevation changes, mixed forest and meadows. Total 9 holes par 3, 7 holes par 4, 2 holes par 5, total par per round 65.

Finále: 6 jamiek (jamky 4, X: tee  5 ku košu za jazierkom, 15,16,17,18), par 22

 

Final: 6 holes (holes 4, X: tee of 5 to a basket behind the pond, 15,16,17,18), par 22

Mapa ihriska (rok 2017, ešte budú urobené mierne modifikácie)

 

Course Map (2017, subject to further modifications)

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 7.júna 2019
 
Friday June 7, 2019

13:30 Turnajové ihrisko pripravené na tréning (odhodiská označené, miesto koša označené, niektoré koše môžu byť ešte neumiestnené)

 

13:30 Tournament course ready for practice (teepads set up, location of targets marked, some targets maybe not placed)

19:00 Otvorenie turnaja, Hráčske stretnutie, Pizza večera - Včelovina

 

19:00 Opening Ceremony, Players Meeting, Pizza Dinner - Včelovina

     
 
Sobota 8.júna 2019
 
Saturday June 8, 2019

08:00 Povinný check-in hráčov, Koliba pod Zámkom

 

08:00 Mandatory check-in, Koliba pod Zámkom

08:30 Prvé kolo

 

08:30 First round

12:00 Obed, Koliba pod Zámkom (okamžite po skončení kola)

 

12:00 Lunch, Koliba pod Zámkom (proceed immediately after finishing your round)

13:30 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Koliba pod Zámkom

 

13:30 Score cards pick up, Koliba pod Zámkom

14:00 Druhé kolo

 

14:00 Second round

18:00 CTP z veže

 

18:00 CTP from castle tower

19:30 Večera, Dvor u Sedliaka

 

19:30 Dinner, Dvor u Sedliaka

     
Nedeľa 9.júna 2019
 
Sunday June 9, 2019

08:00 Povinný check-in hráčov, Koliba pod Zámkom

 

08:00 Mandatory check-in, Koliba pod Zámkom

08:30 Tretie kolo

 

08:30 Third round

12:00 Obed, Koliba pod Zámkom (okamžite po skončení kola)

 

12:00 Lunch, Koliba pod Zámkom (proceed immediately after finishing your round)

13:15 Hráčske stretnutie pred finálovým kolom, Koliba pod Zámkom

 

13:15 Players meeting before the final round, Koliba pod Zamkom

16:30 Vyhodnotenie

 

16:30 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia aj všetky potrebné údaje sú na externej turnajovej stránke.

Prvá fáza registrácie pre hráčov s PDGA ratingom 919 (MPO), 819 (MJ18), 787 (FPO), 687 (FJ18) sa otvára 14.3. o 21:00.

Druhá fáza otvorená pre všetkých hráčov sa začne 21.3. o 21:00. 

Všetci potvrdení hráči musia zaplatiť turnajové poplatky plus objednané jedlo (obedy a pizza večera v piatok) do 7 dní od potvrdenia ich miesta na turnaji (o tom buduú notifikovaní emailom). 

 

All the registration information is on the external tournament website. 

Phase I of the registration for players with PDGA ratings above 919 (MPO), 819 (MJ18), 787 (FPO), 687 (FJ18) will open on March 14 at 21:00. 

Phase II of the registration for all players will open on March 21 at 21:00.

 

All confirmed tournament players must pay their fees and ordered food (lunches and Friday pizza) by 7 days after their confirmation (about which they will be notified by email)

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

40 € MPO, FPO 

 

40 € MPO, FPO

35 € MJ18, FJ18

 

35 € MJ18, FJ18

Slovenskí juniori môžu požiadať SAF o príspevok na štartovné. 

 

Slovak juniors may ask Slovak Association of Frisbee for a financial assistance with the fees.  

Poplatok sa platí bankovým prevodom.  

 

The fees should be paid by a bank transfer.

     

JEDLO A UBYTOVANIE

 

FOOD AND ACCOMMODATION

 Všetky informácie sú na externej webstránke.     All information is on the external website. 
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

 

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

BIC/SWIFT: BREXSKBX

 

BIC/SWIFT: BREXSKBX

Meno: Richard Kollar

 

Account holder: Richard Kollar

Názov banky: mBank S.A.

 

Name of the bank: mBank S.A.

Adresa banky: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia

 

Bank address: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia

Poznámka: do poznámky uveďte SO2019 a mená platiacich

 

Note: write SO2019 and your names in the note to the recipient

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament Director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Stefan Dobrev, Richard Kollár

 

Rules Commission: Katka Boďová, Stefan Dobrev, Richard Kollár