BTS Urban Mayday (2018 Slovak Open) (May 05, 2018)

From: May 05, 2018

To: May 06, 2018

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 90

Reserved for Slovak players: 45

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Closed

About:

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA (v anglickom jazyku)

TOURNAMENT WEBSITE

Všetky informácie o turnaji vrátane registrácie nájdete už čoskoro na externej turnajovej stránke: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

All info about the tournament including registration will appear soon on the external tournament website:  http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GENERAL INFO

Štvrtý ročník PDGA C turnaja BTS Urban Mayday, ktorý prináša discgolf priamo do Bratislavy sa uskutoční cez prvý májový víkend. Tento rok budú na turnaji zároveň prebiehať Majstrovstvá Slovenska v discgolfe v kategóriách OPEN (MPO) a WOMEN (FPO). Na hráčov čaká obľúbený XXL layout, s malými modifikáciami (par 64).  

Na turnaji je 45 miest rezervovaných prednostne pre slovenských hráčov - členov SAF, ktorí sa však musia zaregistrovať do 6.4.2018. Následne sa nevyužitá kapacita presunie do všeobecnej registrácie otvorenej aj pre zahraničných hráčov. 

 

The fourth edition of the PDGA C tournament BTS Urban Mayday brings discgolf directly to the city of Bratislava over the Mayday weekend. This year the tournament will serve also the Slovak Disc Golf Championship in divisions MPO and FPO. Players can look forward to play the extended XXL layout that will have small modifications compared to last year (par 64).

Since the tournament serves as Slovak Disc Gold Championship, 45 spots at the tournament are reserved until April 6, 2018 for slovak players who are members of Slovak Association of Frisbee. Afterwards any unused capacity will be released to general registration. 

Aj tento rok budú mať ženy štartovné zadarmo, a to prvých 20 prihlasených žien v divíziách FPO alebo FJ18.  This year again, the first 20 registered women in divisions FPO or FJ18 will play for free! Welcome! 
O titul majstra Slovenska v kategoriách MPO a FPO sa bude súťažiť len počas troch regulárnych kôl turnaja. Tretie kolo bude slúžiť pre turnaj MSR ako finálové. Následne ešte prebehne malé turnajové finále pre najlepších hráčov turnaja MPO a FPO, už mimo súťaže MSR.   Only the first three regular rounds of the tournament will serve as Slovak Disc Golf National Championship. The third regular round will be thus the final round. Afterwards, a small trophy tournament finals will be held for the best tournament MPO and FPO players. 
   

KDE

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

 

 

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18), WOMEN JUNIOR (FJ18)

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18), WOMEN JUNIOR (FJ18)

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

SANCTIONING

PDGA C PDGA C
   

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 4 MPO a 4 FPO)

3 x 18 holes + 6 holes final (best 4 MPO, 4 FPO)

Hrať sa bude v okolí FMFI UK špeciálny turnajový rozšírený XXL layout ihriska s množstvom technických jamiek, par ihriska 64, celková dĺžka jamiek cca. 1900 metrov. Ihrisko sa nachádza v kombinovanom mestskom a parkovom prostredí s prirodzenými oblasťami mimo ihriska akými sú cesty, chodníky, či budovy. Takmer každá jamka má mierne výškové prevýšenie. Oproti roku 2017 očakávame pár menších zmien v dizajne niektorých jamiek.  

The tournament will be played on the special extented tournament XXL layout with many technical holes, par 64, total length approx. 1900 m. The course is set in a combined urban/park environment with natural OBs created out of roads, walkways and buildings. Almost every hole has some moderate elevation change. Compared to 2017 we expect a couple of slight hole design changes.  

Kompletný opis ihriska nájdete na oficiálnej turnajovej webstránke. 

A comple description of the course is on the tournament website.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 4. mája 2018

Friday, May 4, 2018

13:00 Otvorenie ihriska na tréning (okrem jamiek č. 6-8)

13:00 Course ready for practice (excluding Holes #6-#8)

15:00 Otvorenie jamiek č. 6-8  na tréning

15:00 Holes #6-#8 open for practice

18:00 Ihrisko sa zatvára (prenosné koše na noc odstránene z ihriska) 18:00 Course closes (portable baskets removed for the night)
19:00 Povinné hráčske stretnutie @ FMFI UK 19:00 Mandatory Players' meeting @ Comenius University
20:00 Večera @ reštaurácia DRAG 20:00 Dinner @ DRAG Restaurant
   

Sobota 5. mája 2018

Saturday, May 5, 2018

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart prvého kola

08:30 Start of the first round

11:30 Obed @ FREEFOOD 

11:30 Lunch @ FREEFOOD Restaurant

13:00 Hráčske stretnutie @ TBA

13:00 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart druhého kola

13:30 Start of the second round

18:00 Individuálna alebo spoločná večera

18:00 Individual or common players dinner

   

Nedeľa 6. mája 2018

Sunday, May 6, 2018

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart tretieho kola

08:30 Start of the third round

11:30 Obed @ FREEFOOD

11:30 Lunch @ FREEFOOD Restuarant 

13:15 Hráčske stretnutie @ TBA

13:15 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart turnajového finálového kola (4 MPO, 4 FPO - mimo súťaž MSR)

13:30 Start of the tournament final round (4 MPO, 4 FPO)

14:30 Vyhodnotenie turnaja 

14:30 Awards ceremony

   
   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Registrácia bude otvorená na externej stránke 15.2.2018 o 13:00. Ak to umožní turnajová kapacita bude registrácia možná aj priamo na turnaji počas registrácie. 

Registration will open on the external website on February 15, 2018 at 13:00 CET. If the tournament capacity will allow registration will be possible also directly during the on-site tournament registration. 

   

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

25 € včasný turnajový poplatok na hráča MPO (prijatý do 24.4.2018)

25 € early bird player fee MPO (received by April 24, 2018)

15 € včasný turnajový poplatok na juniorského hráča MJ18 (hráči narodení v roku 2000 a skôr, poplatok prijatý do 24.4.2018)

15 € early bird player fee MJ18 - junior players born in 2000 or later, received by April 24, 2018)

15 € včasný turnajový poplatok na začínajúceho hráča MPO (člen SAF, absolvoval najviac 3 SAF turnaje v minulosti, poplatok prijatý do 24.4.2018) 15 € early bird player fee MPO - new players (a member of SAF who played at most 3 SAF tournaments in the past, received by April 24, 2018)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee a aktívnych členov PDGA

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee and active PDGA members

0 € turnajový poplatok pre prvých 20 registrovaných hráčiek FPO a FJ18, po naplnení tejto kvóty platia hráčky FPO a FJ18 poplatky ako hráči MPO a MJ18 

0 € player fee for the first 20 registered women playing in FPO and FJ18, after this quota is filled, the players in FPO and FJ18 play the same fees as MPO and MJ18 

28 € neskorý turnajový poplatok MPO (prijatý po 25.4.2018 alebo zaplatený na mieste počas povinného hráčskeho stretnutia), žiadne zľavy

28 € late player fee MPO (received after April 25, 2018 or paid by cash at the mandatory players' meeting), no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BTS18" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

Fees should be paid by a bank transfer, see the info is below. Do not forget to writethe text "BTS18" and your name in the note to payee . If you pay for more players, list all their names. 

   

JEDLO A UBYTOVANIE

FOOD AND ACCOMMODATION

Informácie o jedle a ubytovaní nájdete na oficálnej turnajovej stránke.

Food and accommodation info are on the official tournament website

   

PLATOBNÉ ÚDAJE

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK16 8360 5207 0042 0010 1920 IBAN: SK16 8360 5207 0042 0010 1920
BIC/SWIFT: BREXSKBX BIC/SWIFT: BREXSKBX
Meno: Richard Kollár Account Holder: Richard Kollar
Názov banky: mBank S.A. Name of the Bank: mBank S.A.
Adresa banky:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko Bank Address:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "BTS18" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe. Note: Write "BTS18" and your name/names in the note to the recipient 
   

SPONZORI

SPONSORS

Sponzori turnaja budú čoskoro zverejnení.  The tournament sponsors will be announced soon.
   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

Tournament director: Richard Kollár

Asistent riaditeľa turnaja: Katka Boďová

Assistant tournament director: Katka Boďová

Súťažná komisia: Katka Boďová, Roman Miezga

Competion Commission: Katka Boďová, Roman Miezga