Členstvo klubu

Členstvo v SAF

Členstvo v SAF je podmienené vyplnením elektronickej prihlášky do SAF (vypĺňajú len noví členovia alebo členovia kde sa udiali zmeny v údajoch) a zaplatením poplatku, ktorý určuje Súťažný poriadok SAF, Sekcia č.IV:Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee.

 
Členovia SAF sú povinný dodržiavať aktuálne platné Stanovy SAF. Aktuálny zoznam platných členov a registrovaných klubov športových disciplín SAF je vo Verejnom zozname členov SAF
 
Zoznam členov evidujeme pre účely Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré spravuje Informačný systém športu
 

Pravidlá členstva v SAF (skrátená verzia)

Členstvo v SAF je vždy platné na jeden kalendárny rok. Členstvo nadobúda platnosť po úspešnom vyplnení prihlášky a prijatí členského poplatku na účet SAF. Od 1. septembra do 31. decembra daného kalendárneho roku prebieha prechodné členské obdobie. Ak záujemca o členstvo v SAF uhradí príslušný členský poplatok v tomto období, nadobúda členstvo v SAF na dané členské obdobie a zároveň aj na nadchádzajúce členské obdobie.
 
SAF rozoznáva tri kategórie členstva:
  • riadny člen SAF, členské 10 Euro na jedno členské obdobie;
  • juniorský člen SAF, člen, ktorý v kalendárnom roku na konci príslušného členského obdobia dovŕšil najviac 19 rokov, členské 5 Euro za jedno členské obdobie;
  • čestný doživotný člen SAF, menovaný Výkonnou radou SAF každoročne z pomedzi osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj diskových športov na Slovensku. Členstvo čestných doživotných členov SAF je doživotné a bezplatné.
V rámci podpory rozvoja diskových športov na Slovensku môže Výkonná rada SAF alebo ktorákoľvek z Komisií sekcií SAF udeliť extra zľavu z členského novým členom SAF, ktorí neboli nikdy v minulosti členmi SAF. Táto podpora je určená novým slovenským hráčom diskových športov. Extra zľava z členského poplatku je pre riadnych členov 7 Euro (t. j. člen zaplatí po extra zľave 3 Euro) a pre juniorských členov 3 Euro (člen zaplatí po extra zľave 2 Euro) na jedno členské obdobie.
 
Pre dokončenie registrácie jednotlivca je potrebné uhradiť členský poplatok bezhotovostným prevodom na účet SK31 0200 0000 0029 9365 6651, do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske<rok>_<Meno_Priezvisko>"
Pri platbe za celý klub treba uhradiť prevodom bezhotovostne na účet SK31 0200 0000 0029 9365 6651 a do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske<rok>klub_<NazovKlubu>". Zároveň treba poslať email so zoznamom za koho platí členské na safslovakia@gmail.com, kde sa špecifikuje za koho je aká platba (junior, zľavnené členské, ...).
 
Nečlenovia SAF na turnajoch SAF, na ktorých môžu štartovať, uhradia jednorazový poplatok pre nečlenov SAF vo výške max. 3 Euro, výšku poplatku pre jednotlivé turnaje určuje Komisia sekcie SAF, pod ktorou daný turnaj prebieha. Nečlenovia SAF nemôžu štartovať na kvalifikácii na majstrovstvá ani na samotných majstrovstvách v jednotlivých športových odvetviach resp. divíziách, ak to nie je explicitne povolené SAF a organizátormi turnaja.